Basisregels voor werving en selectie

Basisregels voor werving en selectie

Voor een goed werkgeverschap zijn wij lid van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Zo weet jij dat we de regels voor jou en onze opdrachtgevers correct naleven.Daarnaast houden wij ons aan de basisregels van de NVP Sollicitatiecode, een gedragscode om het werving en selectieproces zo eerlijk en transparant mogelijk te laten verlopen.

Onder deze sollicitatiecode gelden de volgende uitgangspunten:
 • De sollicitant krijgt een eerlijke kans voor de functie. Dit houdt in gelijke kansen bij gelijke geschiktheid. De organisatie bepaalt haar keuze op basis van geschiktheid.
 • De sollicitant wordt volledig geïnformeerd over de procedure, de inhoud van de functie en de plaats daarvan in de organisatie.
 • De organisatie vraagt en gebruikt alleen relevante informatie die nodig is voor de beoordeling of de sollicitant geschikt is voor de functie.
 • De sollicitant verschaft informatie (opleiding, kennis en ervaring) aan de organisatie. 
 • De organisatie krijgt op deze manier een nauwkeurig beeld om vast te stellen of de sollicitant geschikt is voor de functie. De sollicitant begrijpt en weet dat er geen informatie achter gehouden mag worden wat van belang is voor de vervulling van de functie.
 • Van de sollicitant mag geen salarisstrook worden gevraagd van de huidige of vorige werkgever.
 • De sollicitant krijgt van de organisatie eerlijk informatie over de organisatie en de vacature.
 • Alle verkregen informatie van de sollicitant wordt vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld. In alle gevallen wordt de privacy van de sollicitant conform de wettelijke bepalingen gerespecteerd.
 • De sollicitant en de organisatie weten dat beschikbare informatie van het internet of via derden verkregen niet altijd te vertrouwen is. De verkregen informatie moet met vermelding van de bron besproken worden met de sollicitant. De organisatie is transparant over de verkregen informatie. 
 • De betrokken organisatie reageert schriftelijk op een schriftelijk ingediende klacht van de sollicitant als de wijze van werving en selectie in strijd is met de code. 
De belangrijkste basisregels zijn op een rij gezet:

Werving

 • Een vacature bevat relevante kenmerken als functie-eisen, taken en aard van het dienstverband. In de vacature mogen geen eisen staan m.b.t. persoonlijke kenmerken, alleen in uitzonderlijke gevallen. Dit kan in strijd staan met gelijke behandelingswetgeving. 
 • Een wervingsprofiel bevat de wijze van solliciteren, de termijn waarbinnen moet worden gesolliciteerd en wat voor informatie er nodig is van de sollicitant. Denk aan opleiding, diploma of ervaring. 
 • De sollicitant is op de hoogte van de sollicitatieprocedure. Als hiervan wordt afgeweken, dan moet de sollicitant worden ingelicht. 
 • Het stellen van een leeftijdsgrens of het voeren van een voorkeursbeleid ten gunste van bepaalde groepen mag alleen als dit wettelijk is toegestaan. 

Selectie

 • De sollicitant krijgt uiterlijk binnen twee weken na de sluitingsdatum een afwijzing, uitnodiging of bericht dat er binnen bepaalde tijd nader antwoord volgt.  
 • Bij gebruik van internet, videosollicitaties of een ander selectiemiddel moet de sollicitant verzekerd zijn van zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. 
 • De organisatie kan tijdens de procedure de sollicitant verzoeken zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. 
 • De organisatie moet van te voren bekend maken of kosten die de sollicitant maakt in het kader van de procedure worden vergoed. 

Nader onderzoek

 • Bij het verkrijgen van informatie via het internet en/of sociale media over de sollicitant, dan moet dit worden besproken. Hierbij moet de bron uitdrukkelijk vermeld zijn. Bij het opvragen van een referentie moet de sollicitant vooraf toestemming geven. 
 • Een meeloopdag mag onderdeel zijn van de procedure als het voor beide partijen van belang is. Dit mag niet leiden tot verkapte arbeid met loonwaarde.  
 • Een psychologisch onderzoek of assessment mag plaatsvinden door of onder verantwoordelijkheid van een psycholoog met opvolging van de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Vooraf heeft de psycholoog toestemming nodig van de sollicitant om de resultaten van het onderzoek te delen met de opdrachtgever. 
 • Een medisch onderzoek mag plaatsvinden als dit nodig is voor de geschiktheid van de functie. 
 • Dit mag alleen op advies van de bedrijfsarts en als alle overige beoordelingen voor de geschiktheid van de functie aan het einde van de selectieprocedure hebben plaatsgevonden. Het onderzoek moet verricht worden door een keurend arts.

Eindselectie en beslissing

 • De sollicitant ontvangt binnen twee weken antwoord als diegene niet in aanmerking komt voor de vacature. Dit bericht is afhankelijk van de fase waarin de sollicitant zich bevindt. 
 • De sollicitatieprocedure is afgerond als de vacature is vervuld of vervalt. Alle nog deelnemende sollicitanten ontvangen hier binnen twee weken bericht over. 
 • De gegevens van een sollicitant worden binnen vier weken na afwijzing teruggezonden of vernietigd. In overleg met de sollicitant kan iets anders zijn afgesproken. Indien gegevens bewaard worden, dan moet de sollicitant bijtijds na een periode van een jaar weer toestemming geven om dit te verlengen. 

Klachtenbehandeling

 • Klachten moeten behandeld worden als de sollicitant van mening is dat er in strijd is gehandeld met de sollicitatiecode. Binnen een maand ontvangt de sollicitant uiterlijk schriftelijk bericht van de organisatie. 
 • De organisatie stelt de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging op de hoogte van het aantal klachten, de aard ervan en de wijze van afhandeling. Ook als er een aanbeveling is vanuit de Klachteninstantie van de Sollicitatiecode. De aanbeveling kan betrekking hebben op het bijdragen aan een zorgvuldig werving- en selectiebeleid.
Meer informatie? 
Lees hier de NVP Sollicitatiecode. Neem bij vragen of voor meer informatie contact met ons op.

Vind op onderwerp