Loonstrook - uitleg salarisspecificatie

Loonstrook - uitleg salarisspecificatie

Wanneer je voor Werkstudent werkt, ontvang je eens per week/periode via www.werkstudent.nl een digitale loonspecificatie. 
Wat staat er allemaal op? Afgezien natuurlijk van het bedrag dat je op je rekening gestort krijgt. 
De loonspecificatie laat bijvoorbeeld zien hoeveel je bij ons verdiend hebt, hoeveel premies en loonheffing je hebt afgedragen, hoe  het verschil tussen je netto en bruto uurloon wordt berekend en op welke toeslagen en reserveringen je kunt rekenen.


Toelichting bij de salarisspecificatie

Alle loonspecificaties van het huidige jaar en het voorgaande jaar kun je inzien via je account.
 
Ze zijn niet alleen handig om te bekijken of het juiste nettobedrag op je rekening bijgestort is, de gegevens zijn ook onmisbaar bij het invullen van belastingformulieren of bij de aanvraag van een uitkering of huursubsidie. 

Wil je meer weten over je loonspecificatie? We leggen het je uit aan de hand van het voorbeeld loonoverzicht. Sommige onderdelen die voor zich spreken zoals blokje met naam en adresgegevens, spreken voor zich.

De hieronder vermelde verklaringen corresponderen met de nummers van dit voorbeeld: voorbeeldloonstrook.pdf en van de tussenliggende screenshots.

A. Stamgegevens.

Uitleg loonstrook stamgegevens
1. Persoonsnummer.
2. Loonheffingskorting.
Voorafgaand aan je eerste werkdag bij Werkstudent heb je via het loonbelastingformulier aan kunnen geven of je wel of geen recht hebt op loonheffingskorting. Als je recht op loonheffingskorting hebt staat hier „ja‟, als je er geen recht op hebt staat hier „nee‟.

Het kan gebeuren, dat er in de periode waarin je via ons werkt iets verandert in je persoonlijke situatie. Misschien ga je naast Werkstudent nog voor een andere werkgever werken. Of ontvang je naast je loon nog een uitkering. Dat kan allemaal van invloed zijn op het bedrag dat je aan de belasting betaalt.
Geef dit soort veranderingen dus altijd door aan Werkstudent. Deze zal je een nieuwe loonbelastingverklaring geven om te bepalen of je loonheffingskorting krijgt.

3. Pensioen.
Wordt er pensioen opgebouwd. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor de pensioenregeling kan de Pluspensioenregeling van toepassing zijn. Deze regeling kent naast een werkgeversbijdrage ook een werknemersbijdrage. Deze werknemersbijdrage (inhouding op je brutoloon) zal weergegeven worden op je loonspecificatie. Zie 3d.

4. Geboortedatum.
5. Week / productie.
Op elke loonspecificatie die je ontvangt van Werkstudent kun je terugvinden over welke week deze specificatie is opgebouwd. Erachter staat een productienummer. Het kan dus betekenen dat je in één productie meerdere weken uitbetaald krijgt. Voor elke week krijg je een aparte loonspecificatie.

6. Slipnummer.
De loonspecificatie werd ook wel loonslip genoemd. Iedere loonslip heeft een eigen nummer.

B. Omschrijving.

Uitleg loonstrook werkstudent uitzendbureau - omschrijving
De uren of kosten worden omschreven en dan kun je deze nakijken aan de hand van de omschrijving. Na een correctie op uren of kosten zie je hier correctie staan. In het grijs staan de titels, waarna die in dezelfde opbouw eronder beschreven staan.

7. de opdrachtgever waarvoor je gewerkt hebt.
8. de beloningsregeling waarop je loon gebaseerd is.
9. Het aantal verwerkte uren.
10. Het brutouurloon.

C. Premies en reserveringen.

Uitleg loonstrook werkstudent - premies en reserveringen
In de linkertabel staan jouw bijdragen voor de premies voor de werknemersverzekeringen die voor deze loonverwerking berekend zijn.

11. WGA.
Werkstudent betaalt de gedifferentieerde premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) als onderdeel van de WIA, de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Werkstudent houdt de helft van deze premie in op jouw nettoloon. Het bedrag dat Werkstudent inhoudt, heet premie WGA of gedifferentieerde premie WGA.

12. AAV.
Premie aanvullende verzekering Ziektewet premiegroep
Indien je een Fase A uitzendovereenkomst met uitzendbeding bent aangegaan met Werkstudent ontvang je bij ziekte een aanvulling op je ziektewet-uitkering. Voor deze aanvulling heeft Werkstudent een verzekering afgesloten. Een gedeelte van de premie (het volgens de ABU CAO toegestane %) voor deze aanvulling houden wij in op jouw bruto uurloon.

13. PAWW.
Private Aanvulling WW & WGA. Word je na 1 januari 2016 werkloos en werk je langer dan 10 jaar? Dan is de duur van je WW- of WGA-uitkering verkort. Dit heeft mogelijk financiële gevolgen. Je ontvangt minder lang een WW-uitkering. Om dit op te vangen is de PAWW ontwikkeld. Dit is een eigen bijdrage, die weer door de Werkstudent gecompenseerd wordt.

14. Pensioen.
Wanneer je voldoet aan de voorwaarden voor de pensioenregeling kan de Pluspensioenregeling van toepassing zijn. Deze regeling kent naast een werkgeversbijdrage ook een werknemersbijdrage. Deze werknemersbijdrage (inhouding op je brutoloon) zal weergegeven worden op je loonspecificatie.

In de middentabel staan de maximumdaglonen waarbij rekening gehouden is bij de berekening.
In de rechtertabel staan de bruto opgebouwde reserveringen. Hier staan alle reserveringen die je bij Werkstudent hebt opgebouwd.

De reserveringen die zijn opgebouwd over de werkweek/periode van de loonspecificatie. Onder “Cumuls”, kort voor “cumulatieven”, wat optellingen betekent, staan de opgebouwde reserveringen tot nu toe, minus wat in het verleden eventueel al is uitbetaald

15. De standaardreserveringen, vakantiedagen, kort verzuim en vakantietoeslag, kun je hier terugvinden, waarbij de vakantie-uren in tijd of in geld worden gereserveerd.

16. De reservering voor feestdagen wordt collectief, niet individueel, gereserveerd.
17. De reservering voor ADV en vaste eindejaarsuitkering zijn niet standaard maar afhankelijk van de inlenersbeloning.
18. Hier staat jouw wettelijk bruto minimumloon vermeld per periode. Meestal staat hier het weekbedrag.

D. Totalen dit tijdvak.

Uitleg loonstrook uitzendbureau werkstudent totalen per tijdvak
Hierin staat de uiteindelijke loonberekening. Hoe kom je van je totaal brutoloon naar je nettoloon, minus eventuele inhoudingen, zoals een loonbeslag of eigen bijdrage in opleidingskosten, plus eventuele onbelaste kostenvergoedingen, bijvoorbeeld reiskosten tot het bedrag dat op je rekening gestort wordt.

19. Dit is een combinatie van twee bedragen die je afdraagt van je loon: ingehouden loonbelasting (LB) en premies volksverzekeringen (PVV, niet te verwarren met de politieke partij).
Deze inhouding wordt berekend over het bedrag dat bij Loon LB/PVV staat. Het Loon voor LoonBelasting/ Premie VolksVerzekering wordt ook wel fiscaalloon genoemd. (loonbegrip gehanteerd bij de Belastingdienst). Dit komt (voor bijna iedereen) overeen met het SV loon. (Sociale Verzekeringsloon - loonbegrip gehanteerd bij het UWV)

Zoals alle werknemers in Nederland betaal je loonheffing. Werkstudent houdt de loonheffing automatisch in op je brutoloon en draagt het bedrag af aan de Belastingdienst. Hoeveel loonheffing je betaalt hangt (onder meer) af van je brutoloon en of je wel of geen loonheffingskorting krijgt (zie 2.).

20. De arbeidskorting is de korting op de loonheffing waar al rekening mee gehouden is. Je krijgt dus korting op je belasting.
21. Het bedrag dat op jouw rekening wordt gestort.

E. Cumulatieven jaar.

Uitleg loonstrook uitzendbureau werkstudent cumulatieven Alle bedragen van het lopende jaar uit de totalen dit tijdvak bij elkaar opgeteld.

22. Dit is het tot dat moment opgebouwde fiscale loonbedrag. Het definitieve fiscale loon vind je terug op de jaaropgave die automatisch in februari van het volgend kalenderjaar beschikbaar wordt gesteld in je eigen account.

Overige inh.(*) = Overige inhoudingen (veld onder 22.)
Hier staat het bedrag dat wordt ingehouden op het nettoloon. Daaronder valt de eigen bijdrage voor de WGA premie (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten). Een WGA- uitkering krijg je als je langdurig arbeidsongeschikt bent. 

23. Ter afsluiting, het uit te betalen bedrag (21) is gestort op dit bankrekeningnummer.

Vind op onderwerp