Ziekmeldingsprotocol bij De Werkstudent

Ziekmeldingsprotocol bij De Werkstudent

Ziekteverzuimreglement uitzendkrachten fase A Meldingsplicht
Als je ziek bent dan moet je dat zo spoedig mogelijk, uiterlijk tussen 09.00 uur en 09.30 uur ’s ochtends, persoonlijk telefonisch melden bij de vestiging waarvoor je werkt: 
  • Werkstudent Amsterdam Spinozastraat - T 020 - 622 85 55
  • Werkstudent Schiphol Landside - T 020 - 406 79 70
Daarnaast bel je ruim voor aanvang van jouw werktijd de opdrachtgever om je ziek te melden. Wanneer je ziek wordt tijdens het werk en niet meer kunt werken, dan stel je meteen de direct leidinggevende van het bedrijf waarvoor je werkt op de hoogte. Ook laat je Buro de Werkstudent meteen telefonisch weten dat je ziek geworden bent.

Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. Je moet je dus zelf ziekmelden.

Wanneer je in het weekend ziek wordt, moet dit ruim voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever en uiterlijk op maandagochtend tussen 09.00 uur – 09.30 uur bij Buro de Werkstudent worden gemeld.

Als je via de vestiging Schiphol werkzaam bent en  in het weekend ziek wordt, moet contact worden opgenomen met deze vestiging op zaterdag uiterlijk tussen 09.30 – 10.00 uur

Thuisblijven
Binnen 24 uur wordt er contact opgenomen door Werkwijzer Mobiliteit of de arbodienst, bijvoorbeeld in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Op de derde en rond de tiende dag van de ziekte zal er nogmaals contact worden opgenomen.

Ook kun je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor je beschikbaar dient te zijn. Je bent verplicht om thuis te blijven om contact en bezoek mogelijk te maken tot het moment waarop door of namens Buro de Werkstudent de eerste (telefonische) controle heeft plaatsgevonden, tot maximaal 7 dagen vanaf de ziekmelding.

Je mag alleen van huis gaan voor een bezoek aan de behandelend arts, de bedrijfsarts of om aan het werk te gaan. Als je op een ander adres verblijft, moet je dit direct telefonisch melden.

Na de derde dag geldt de verplichting om op je (verpleeg-)adres te blijven nog twee weken tot 10.00 uur ’s ochtends en tussen 12.00 en 14.30 uur in verband met een eventueel huisbezoek van een bedrijfsarts.

Als daartoe aanleiding bestaat, kan aan de bedrijfsarts of aan Buro de Werkstudent om vrijstelling van bovenstaande verplichting worden gevraagd. Je kunt alleen op vakantie gaan als je vooraf schriftelijk toestemming van Buro de Werkstudent ontvangen hebt.

Als je niet aanwezig bent tijdens de controle, zullen de kosten hiervoor door Buro de Werkstudent op je loon worden ingehouden, verhoogd met €10 administratiekosten.

Bereikbaarheid
Voor bepaling van het recht op ziektegeld en de uitkering hiervan is een goed inzicht in het verzuim noodzakelijk. Door de intrede van de Wet Verbetering Poortwachter is het belangrijk om contact en overleg mogelijk te maken. Het is dan ook van belang dat je continue bereikbaar bent.

Zowel de arbodienst als Werkwijzer Mobiliteit kunnen bellen met een afgeschermd telefoonnummer. Houd hier rekening mee met je bereikbaarheid. Indien er iets wijzigt in adres-, of telefoongegevens dient dit direct te worden doorgegeven aan Buro de Werkstudent.

Oproep
Uiteraard geef je gehoor aan een oproep van de bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. Als dit absoluut niet mogelijk is of de werkzaamheden weer hervat zijn, dient dit meteen te worden gemeld bij Buro de Werkstudent en in ieder geval 24 uur voor aanvang van de afspraak.

Wanneer je zonder geldige reden niet verschijnt op een afspraak bij de bedrijfsarts worden de kosten van het consult aan je doorberekend, verhoogd met € 10 administratiekosten. Verder kan dit consequenties hebben voor jouw ziekengeld.

Herstel
Al het mogelijke dient gedaan te worden om mee te werken aan het herstel. Overige activiteiten mogen de genezing niet belemmeren. Uiteraard ben je ook niet aan het werk bij een andere werkgever tijdens de ziekteperiode.

Je bent verplicht actief mee te werken aan de activiteiten van Werkwijzer Mobiliteit en Buro de Werkstudent ter bevordering van de re-integratie in de eigen of passende andere arbeid.

Zodra je hersteld bent, meld je dit direct bij Buro de Werkstudent.

Ziekengeld
De ziekmelding wordt in behandeling genomen indien aard en omvang bekend zijn bij Werkwijzer Mobiliteit. Als is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, wordt binnen vier weken na ontvangst van je ziekmelding het ziekengeld wekelijks door Werkwijzer Mobiliteit aan je overgemaakt.

Over de eerste twee dagen van het verzuim krijg je in fase A geen geld. In fase B heb je één wachtdag. De hoogte van het ziekengeld is het eerste jaar 90 % van je gemiddelde dagloon en het tweede jaar 80% hiervan.

Wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het ziekengeld dienen direct gemeld te worden bij Werkwijzer Mobiliteit (tel: 024-3522540).

Niet naleven
Indien de wettelijke regels (CAO, de Wet  Verbetering Poortwachter) en dit reglement niet worden nagekomen,  zal dat gevolgen hebben voor de hoogte van de uitkering.

Privacy
Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De arbodienst zal geen medische gegevens aan derden verstrekken zonder dit met je te hebben overlegd.

Vind op onderwerp

FASE A ZIEK ZIEKMELDING