Ziekmeldingsprotocol en Verzuimbeleid Uitzendbureau Werkstudent

Ziekmeldingsprotocol en Verzuimbeleid Uitzendbureau Werkstudent

Wat te doen als je ziek bent?

Ziekmeldingsproctol - de eerste stappen

  1. Bel je opdrachtgever voordat je dienst start.
  2. Bel daarna je eigen vestiging.

Contactgevens Uitzendbureau Werkstudent Amsterdam

Telefoon: 020 - 622 85 55
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.30 uur

Contactgevens Uitzendbureau Werkstudent Schiphol

Telefoon: 020 – 406 79 70
Openingstijden: maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 17.30 uur


Verzuimbeleid

Bij aanvang ziekte

Meld jij je telefonisch ziek voor 09.30 uur.

Ziek tijdens werktijd?

Als je ziek wordt tijdens het werk en niet meer kunt werken stel je meteen je direct leidinggevende, van het bedrijf waarvoor je werkt, op de hoogte. Ook laat je ons meteen telefonisch weten dat je ziek bent.

Je geeft aan hoelang je inschat dat je verzuim zal duren, op welk adres je bent, via welk telefoonnummer je bereikbaar bent en welke beperkingen je hebt.  
 
Niet persoonlijke ziekmeldingen worden niet geaccepteerd, tenzij daarvoor goede redenen zijn. Je moet je dus zelf ziekmelden.
 
Wanneer je in het weekend ziek wordt, moet dit ruim voor aanvang van de werkzaamheden bij de opdrachtgever en op maandagochtend tussen 09:00 - 09.30 uur bij Uitzendbureau Werkstudent worden gemeld.
 
Als je via de vestiging Schiphol werkzaam bent en in het weekend ziek wordt, moet contact worden opgenomen met deze vestiging op zaterdag uiterlijk tussen 09.30 – 10.00 uur.

Voor een aantal opdrachtgevers van de vestiging Amsterdam zijn aparte afspraken over ziekmelden in het weekend gemaakt. Raadpleeg hiervoor de informatie die je eerder ontvangen hebt.

Thuisblijven

Binnen 24 uur wordt er contact opgenomen door Werkwijzer Mobiliteit of de arbodienst, bijvoorbeeld in de vorm van een telefoongesprek of een huisbezoek. Op de derde en rond de tiende dag van jouw verzuim zal er nogmaals contact worden opgenomen.

Je bent verplicht om thuis te blijven om contact en bezoek mogelijk te maken tot het moment waarop door of namens Uitzendbureau Werkstudent de eerste (telefonische) controle heeft plaatsgevonden, tot maximaal 7 dagen vanaf de ziekmelding.  
 
Je mag alleen van huis gaan voor een bezoek aan de behandelend arts, de bedrijfsarts of om aan het werk te gaan. Als je op een ander adres verblijft, moet je dit direct telefonisch melden.
 
Na de derde dag geldt nog twee weken de verplichting om op je (verpleeg-)adres te blijven tot 10.00 uur en tussen 12.00 en 14.30 uur in verband met een eventueel huisbezoek van een bedrijfsarts.

Als je niet aanwezig bent tijdens de controle, zullen de kosten hiervoor door Uitzendbureau Werkstudent op je loon worden ingehouden, verhoogd met €10 administratiekosten.  
Als daartoe aanleiding bestaat, kan aan de bedrijfsarts of aan Uitzendbureau Werkstudent om vrijstelling van bovenstaande verplichting worden gevraagd.

Je kunt alleen op vakantie gaan als je vooraf schriftelijk toestemming van Uitzendbureau Werkstudent hebt gekregen.  
 
Ook kun je een oproep verwachten voor het spreekuur van de bedrijfsarts waarvoor je beschikbaar moet te zijn.

Bereikbaarheid

Voor bepaling van het recht op ziektegeld en de uitkering hiervan is een goed inzicht in het verzuim noodzakelijk. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht je tot het onderhouden van contact en om overleg mogelijk te maken. Het is dan ook van belang dat je goed bereikbaar bent.  
 
Zowel de arbodienst als Werkwijzer Mobiliteit kunnen bellen met een afgeschermd telefoonnummer. Houd hier rekening mee. Indien er iets wijzigt in je adres-, of telefoongegevens moet je dit direct doorgeven aan Uitzendbureau Werkstudent. 

Oproep arboprofessional/bedrijfsarts

Uiteraard geef je gehoor aan een oproep van de arboprofessional of bedrijfsarts om op het spreekuur te verschijnen. De uitnodiging ontvang je meestal in je 4e ziekteweek. Als dit absoluut niet mogelijk is of de werkzaamheden weer hervat zijn, dient dit meteen te worden gemeld bij Uitzendbureau Werkstudent en in ieder geval 48 uur voor aanvang van de afspraak.

Eerste afspraak arboprofessional/bedrijfsarts

Tijdens deze eerste afspraak wordt er een Probleemanalyse van jouw situatie gemaakt.
 
Wanneer je zonder geldige reden niet verschijnt op een afspraak bij arboprofessional of de bedrijfsarts dan worden de kosten van het consult aan je doorberekend, verhoogd met € 10 administratiekosten. Verder heeft dit consequenties voor jouw ziekengeld.
Je bent verplicht hieraan mee te werken.

Langer verzuim

Na het eerste bezoek aan de arboprofessional of bedrijfsarts ontvang je de Probleemanalyse.

Aan de hand hiervan stellen we gezamenlijk een Plan van Aanpak op. Dit gaan we samen uitvoeren.

Na ongeveer 6 weken heb je weer een afspraak met de arboprofessional of bedrijfsarts.

Aan de hand van de gegeven adviezen stellen we dan een evaluatie op, met bijvoorbeeld afspraken rond re-integratie en het onderhouden van contact. Na 6 weken volgt weer een afspraak met arboprofessional of bedrijfsarts. Deze cyclus herhaalt zich, volgens de wet Verbetering Poortwachter, totdat je herstelt bent.

Meer dan 10 maanden ziek

Ben je meer dan 10 maanden ziek, dan stuurt het UWV je een uitnodiging voor de Eerstejaarsevaluatie. Je wordt dan uitgenodigd bij een UWV arts én een UWV arbeidsdeskundige. Het UWV bepaalt dan of en in hoeverre je na het 1e jaar nog recht hebt op een ziektegeld uitkering. Tegen deze beslissing kun je in beroep gaan (zie hiervoor www.uwv.nl).

2e spoor traject

Uiterlijk in het 2e jaar moet er een 2e spoor traject opgestart worden, als jouw beperkingen dat toelaten.
Dit traject starten we op als we je geen passende arbeid kunnen bieden. We gaan dan gericht op zoek naar passend werk. Je bent verplicht hieraan mee te werken.

Herstel

Je doet al het mogelijke om mee te werken aan je herstel. Overige activiteiten mogen de genezing niet belemmeren. Uiteraard ben je ook niet aan het werk bij een andere werkgever tijdens de ziekteperiode.  

Je bent verplicht actief mee te werken aan de activiteiten van Werkwijzer Mobiliteit en Uitzendbureau Werkstudent ter bevordering van de re-integratie in de eigen of passende andere arbeid.
 
Zodra je hersteld bent, meld je dit direct bij Uitzendbureau Werkstudent. 

Ziekengeld

De ziekmelding wordt in behandeling genomen indien aard en omvang bekend zijn bij Werkwijzer Mobiliteit. Als er wordt vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, dan wordt dit binnen drie weken na ontvangst van je ziekmelding wekelijks door Uitzendbureau Werkstudent aan je overgemaakt.  
 
Over de eerste dag van het verzuim krijg je in fase A, B of C geen geld. Dit is de wachtdag. De hoogte van het ziekengeld is het eerste jaar 90 % van je gemiddelde dagloon en het tweede jaar 80% hiervan.

Als jouw (gezins-) inkomen daalt onder het sociaal minimum, dan kun je onder voorwaarden een aanvulling krijgen van het UWV. Zie hiervoor https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/toeslag-van-uwv.
 
Wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor het ziekengeld moet je meteen melden bij Uitzendbureau Werkstudent. Heb je een aanvulling van het UWV dan moet je het ook daar melden. 

Niet naleven heeft gevolgen

Als je het verzuimreglement, wat je hebt getekend toen je bij ons in dienst kwam, of de regels uit de CAO en de Wet  Verbetering Poortwachter niet opvolgt/nakomt heeft dat gevolgen voor de hoogte van jouw ziekte-uitkering. Dit kan zelfs leiden tot het niet betalen of stopzetten van de uitkering. Dit noemen we een maatregel. Deze maatregel wordt voorgelegd aan het UWV. 

Privacy

Er zal op worden toegezien dat privacygevoelige gegevens zorgvuldig worden behandeld. De  arboprofessional of bedrijfsarts zal geen medische gegevens aan derden verstrekken zonder dit met je te hebben overlegd.

Vind op onderwerp