Loondoorbetaling bij ziekte

Loondoorbetaling bij ziekte


Nederland heeft een goed sociaal vangnet. 


Mocht je thuis komen te zitten door ziekte, dan heeft Nederland een beter systeem ten opzichte van de rest van de EU landen.

Nederlandse werknemers krijgen maximaal 104 weken (twee jaar) steun bij ziekte. Ze ontvangen in die periode 70% van hun oorspronkelijke salaris. In Duitsland hebben werknemers recht op maximaal 78 weken ziekteverlof in drie jaar.

De Duitse werkgever betaald het volledige loon de eerste 6 weken door. Na 6 weken geldt een ziekengelduitkering van ongeveer 70% van het nettoloon. Britse werknemers daarentegen ontvangen 28 weken lang hetzelfde vastgestelde tarief van 88 pond (103 euro) per week.Volgens het CBS is in het vierde kwartaal van 2016 26,8 procent van alle Nederlandse werknemers flexwerker. Wanneer je binnen een uitzendovereenkomst met uitzendbeding in fase A ziek wordt, krijg je de eerste twee dagen geen salaris. Op dag één heb je geen recht op loondoorbetaling. De onbetaalde tweede ziektedag wordt door een opslag op het loon gecompenseerd. Deze opslag ontvang je wekelijks via je salaris.

Daarom ontvang je de compensatie niet nogmaals wanneer je daadwerkelijk ziek bent. Een uitzendovereenkomst met uitzendbeding wordt per direct beëindigd bij ziekte. Nadat de overeenkomst is beëindigd, heb je vanaf de derde ziektedag recht op een uitkering van de Ziektewet. Er gelden niet altijd wachtdagen.

Word je binnen 4 weken na een eerdere ziekteperiode van ten minste 2 dagen weer ziek? Dan krijg je vanaf de eerste ziektedag een Ziektewet uitkering. Zijn er meer dan 4 weken tussen het eerste en het tweede ziekteverzuim? Dan gelden er wel wachtdagen.

Je ontvangt 70% van je uitkeringsdagloon als ziektewetuitkering voor een periode van maximaal twee jaar. Het UWV bepaalt wat jouw uitkeringsdagloon is. Dit wordt berekend aan de hand van jouw gemiddelde loon van de periode voorafgaand aan de ziekte. Het UWV draagt ook zorg voor de uitbetaling van de uitkering.

Naast de ziektewetuitkering is het uitzendbureau verplicht de uitkering het eerste jaar aan te vullen tot 91% van jouw uitkeringsdagloon, en in het tweede ziektejaar tot 80%.

Uitzendburo de Werkstudent is eigen risicodrager voor de Ziektewet en dit betekent dat het uitzendbureau zelf verantwoordelijk is voor de begeleiding en uitbetaling van ziekengeld. Uitzendburo de Werkstudent heeft de uitvoering van de Ziektewet overgedragen aan de uitvoeringsinstantie FlexCom4 www.flexcom4.nl. FlexCom4 neemt de uitvoering van de Ziektewet, de uitbetaling en de verzuimbegeleiding over. Concreet betekent dit dat de uitzendkracht de ziektewetuitkering ontvangt van FlexCom4.

De regels van FlexCom4 die gelden tijdens ziekte:
  • Je meldt je persoonlijk ziek bij het uitzendbureau en het bedrijf waar je werkt.
  • Je bent verplicht om thuis te blijven en contact mogelijk te maken tot het eerste contact en / of bezoek van FlexCom4 heeft plaatsgevonden.
  • Je dient ervoor te zorgen dat je altijd bereikbaar bent voor de casemanager van FlexCom4.
  • Wijzigingen in jouw persoonsgegevens, bijvoorbeeld telefoonnummer of adres, dien je per direct door te geven.
  • Je bent verplicht gehoor te geven aan een oproep voor een bezoek aan de bedrijfsarts.
  • Je maakt samen met de casemanager afspraken in het kader van de verzuimbegeleiding. Je dient deze afspraken na te komen.
  • Indien je tijdens een verblijf in het buitenland ziek wordt, dan gelden dezelfde regels als bij een ziekmelding in Nederland. Je dient je dus bij het uitzendbureau ziek te melden.
  • Als je ziek bent dien je alles in het werk te stellen om het herstel te bevorderen. Jouw activiteiten mogen je herstel niet belemmeren.
Zodra FlexCom4 de ziekmelding heeft ontvangen, wordt er beoordeeld of je recht hebt op een ziektewetuitkering. Indien is vastgesteld dat je recht hebt op ziekengeld, worden jouw loongegevens opgevraagd bij het UWV. Het UWV heeft maximaal 4 weken de tijd om deze gegevens aan te leveren. De eerste uitbetaling van het ziekengeld ontvang je rond de 4e week na de ziekmelding. FlexCom4 maakt wekelijks op vrijdag jouw uitkering over naar de bank. Zodra de bank dit verwerkt heeft ontvangt je de uitkering op jouw rekeningnummer. Rondom feestdagen en vakantieperiodes is het mogelijk dat de betaaldag afwijkt van de gebruikelijke afspraken.

Hoe wordt mijn dagloon berekend?

Op grond van het Dagloonbesluit Werknemersverzekeringen wordt het dagloon als volgt vastgesteld:
[(A-B) x 108/100 + C] / D
A = het loon (sv-loon) dat je in het refertejaar* heeft genoten bij de werkgever
B = bedragen aan vakantiebijslag die je in het refertejaar heeft genoten.
C = het loon dat je in het refertejaar heeft genoten bij een werkgever die geen vakantiegeld reserveert (hierbij is te denken aan all-in verloners dan wel ZW uitkeringen).
D = staat voor 261 dan wel, indien de dienstbetrekking waaruit je bent ziek geworden is aangevangen na aanvang van het refertejaar, voor het aantal dagloondagen vanaf de dag waarop de dienstbetrekking is aangevangen tot en met de laatste dag van het refertejaar*.

*Refertejaar: Periode van een jaar die eindigt op de laatste dag van het tweede aangiftetijdvak voorafgaande aan het aangiftetijdvak waarin de ziekte is ingetreden. Het tijdvak waarin aangifte is gedaan is hiervoor bepalend, niet het genietingsmoment.

Vind op onderwerp